مقالات Journal of Advanced Biomedical Sciences، دوره 1، شماره 4