خلاصه فعالیتهای علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 180
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 613
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 48
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه مطالعات بین المللی انرژی

بررسی بازیابی انرژی از پیل سوختی اکسید جامد نوشته افسانه رحیمی و غلامعلی رحیمی و تورج دهقانیراهبردهای مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تاکید بر توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت نوشته منصور معظمیارائه مدل افزایش بهره وری مراکز ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور با انتخاب شرکای فناور مناسب خارجی جهت توسعه زنجیره ارزش نوشته محمد ابراهیم شفیعیرتبه بندی فنی مخازن نفتی جهت ازدیاد برداشت با دیاکسیدکربن با رویکرد تصمیمگیری چند شاخصه نوشته سید فرید قادریجایگزین سازی بین سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران نوشته فریدون برکشلیژئوپلیتیک قدرتهای در حال ظهور (بریک) و چشم انداز سال ۲۰۵۰ نوشته Fazeleh Khademسروکوال و فرآیندتحلیل سلسله مراتبی ابزارهایی مناسب برای سنجش واولیت بندی کیفیت خدمات آموزشی در صنعت نفت نوشته امین امینیرابطه ی بین سرمایه های فکری وقابلیت یادگیری سازمانی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی نوشته معصومه حبیبی و محمد مهدی رشیدیتحلیل عوامل موثر براسترس شغلی وراهکارهای مدیریت آن(مطالعه موردی:منطقه ی۳عملیات انتقال گاز) نوشته معصومه حبیبینقش عوامل موثر بر به اشتراک گذاری دانش سازمانی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی نوشته محمدمهدی رشیدیبررسی عوامل داخلی تاثیر گذار برعملکرد صادراتی درشرکت بازرگانی پتروشیمی از دیدگاه کارشناسان نوشته آزاده تیموری نسبعدالت ادراک شده از سوی کارکنان دررابطه با تعدیل نیروی انسانی وتاثیر آن برنشر دانش سازمانی(مطالعه موردی:صنعت پتروشیمی) نوشته معصومه حبیبیبررسی میزان فرسودگی شغلی منابع انسانی و عوامل درون سازمانی موثر بر آن (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران) نوشته محمدمهدی رشیدی و آزاده تیموری نسبآسیب شناسی فرایندهای جاری و ارائه راه کارهای جدید مدیریتی،اجرایی ،وحقوقی در تحصیل وتملک اراضی پروژه های صنعت نفت نوشته مصطفی سالاریآینده وضعیت تعامل اجتماع محلی و نفت در منطقه بهرگان و تاثیر آن بر توسعه صنعت نفت نوشته سید امیر طالبیانچالش های ثبت دانش منابع انسانی در مدیریت پروژه های اجرایی (مورد کاوی: چند شرکت ایرانی پروژه محور) نوشته علی وکیلیپیش بینی عددی ناپایداری الاستیک- سیال در دسته سیلندر استوانه ای با چیدمان مثلثی نرمال نوشته حامد حوری جعفریطراحی الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با بکارگیری رویکرد تفکر نرم و مدل نگاشت شناختی نوشته محمد مهدی رشیدیبررسی رابطه بین فرهنگ منابع انسانی در سطح ملی و سازمانی با مدیریت دانش (موردمطالعه: موسسه مطالعات بین المللی انرژی) نوشته امین امینیشناسایی شایستگی های استراتژیک مدیران ارشد صنعت پتروشیمی نوشته معصومه حبیبی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: