بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزجهاد دانشگاهینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات8,840نویسنده اول5,406هم پژوهی6,671ژورنال16کنفرانس64
رتبه2نام مرکزسازمان انرژی اتمینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات3,540نویسنده اول1,899هم پژوهی2,648ژورنال1کنفرانس1
رتبه3نام مرکزپژوهشگاه صنعت نفتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,884نویسنده اول1,478هم پژوهی1,964ژورنال2کنفرانس1
رتبه4نام مرکزپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,511نویسنده اول1,398هم پژوهی1,538ژورنال2کنفرانس12
رتبه5نام مرکزپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,499نویسنده اول1,636هم پژوهی1,295ژورنال4کنفرانس7
رتبه6نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,315نویسنده اول1,813هم پژوهی1,034ژورنال43کنفرانس4
رتبه7نام مرکزپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,146نویسنده اول1,329هم پژوهی1,456ژورنال4کنفرانس0
رتبه8نام مرکزپژوهشگاه مواد و انرژینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,072نویسنده اول1,439هم پژوهی1,173ژورنال4کنفرانس9
رتبه9نام مرکزسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,026نویسنده اول1,052هم پژوهی1,532ژورنال6کنفرانس7
رتبه10نام مرکزپژوهشگاه نیرونوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,707نویسنده اول1,287هم پژوهی715ژورنال2کنفرانس15
رتبه11نام مرکزانستیتو پاستور ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,414نویسنده اول516هم پژوهی1,552ژورنال3کنفرانس1
رتبه12نام مرکزپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,363نویسنده اول631هم پژوهی1,320ژورنال2کنفرانس3
رتبه13نام مرکزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,325نویسنده اول485هم پژوهی1,315ژورنال1کنفرانس13
رتبه14نام مرکزمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات986نویسنده اول514هم پژوهی720ژورنال3کنفرانس20
رتبه15نام مرکزسازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استانداردنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات952نویسنده اول582هم پژوهی617ژورنال1کنفرانس0
رتبه16نام مرکزپژوهشگاه حوزه و دانشگاهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات906نویسنده اول620هم پژوهی567ژورنال6کنفرانس1
رتبه17نام مرکزپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات797نویسنده اول676هم پژوهی184ژورنال21کنفرانس3
رتبه18نام مرکزپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات791نویسنده اول441هم پژوهی532ژورنال1کنفرانس3
رتبه19نام مرکزموسسه تحقیقات آبنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات788نویسنده اول332هم پژوهی680ژورنال0کنفرانس2
رتبه20نام مرکزموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات739نویسنده اول355هم پژوهی679ژورنال1کنفرانس3
رتبه21نام مرکزپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات663نویسنده اول358هم پژوهی409ژورنال2کنفرانس2
رتبه22نام مرکزپژوهشگاه رنگنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات660نویسنده اول358هم پژوهی467ژورنال2کنفرانس6
رتبه23نام مرکزموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات612نویسنده اول387هم پژوهی405ژورنال1کنفرانس0
رتبه24نام مرکزسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات560نویسنده اول334هم پژوهی376ژورنال1کنفرانس2
رتبه25نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات555نویسنده اول434هم پژوهی223ژورنال3کنفرانس0
رتبه26نام مرکزپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات539نویسنده اول260هم پژوهی469ژورنال1کنفرانس2
رتبه27نام مرکزسازمان مدیریت صنعتینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات530نویسنده اول299هم پژوهی445ژورنال0کنفرانس4
رتبه28نام مرکزپژوهشگاه فضایی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات514نویسنده اول306هم پژوهی349ژورنال1کنفرانس0
رتبه29نام مرکزپژوهشگاه هواشناسی و علوم جونوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات499نویسنده اول254هم پژوهی421ژورنال0کنفرانس7
رتبه30نام مرکزپژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات418نویسنده اول246هم پژوهی273ژورنال0کنفرانس2
رتبه31نام مرکزپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات405نویسنده اول151هم پژوهی563ژورنال8کنفرانس2
رتبه32نام مرکزموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات348نویسنده اول177هم پژوهی259ژورنال2کنفرانس0
رتبه33نام مرکزپژوهشگاه هوافضانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات347نویسنده اول233هم پژوهی248ژورنال3کنفرانس6
رتبه34نام مرکزپژوهشکده پولی و بانکینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات346نویسنده اول266هم پژوهی154ژورنال1کنفرانس35
رتبه35نام مرکزمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات345نویسنده اول237هم پژوهی249ژورنال2کنفرانس1
رتبه36نام مرکزموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات333نویسنده اول222هم پژوهی199ژورنال2کنفرانس0
رتبه37نام مرکزسازمان نقشه برداری کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات328نویسنده اول179هم پژوهی220ژورنال0کنفرانس15
رتبه38نام مرکزسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات318نویسنده اول176هم پژوهی257ژورنال3کنفرانس0
رتبه39نام مرکزپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات306نویسنده اول163هم پژوهی266ژورنال1کنفرانس3
رتبه40نام مرکزپژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات304نویسنده اول218هم پژوهی181ژورنال3کنفرانس0
رتبه41نام مرکزموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات304نویسنده اول227هم پژوهی119ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزسازمان اسناد و کتابخانه ملینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات238نویسنده اول188هم پژوهی79ژورنال1کنفرانس1
رتبه43نام مرکزپژوهشکده سوانح طبیعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات233نویسنده اول150هم پژوهی134ژورنال1کنفرانس0
رتبه44نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات212نویسنده اول133هم پژوهی163ژورنال8کنفرانس0
رتبه45نام مرکزپژوهشکده بیمهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات200نویسنده اول142هم پژوهی112ژورنال3کنفرانس30
رتبه46نام مرکزسازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات194نویسنده اول109هم پژوهی138ژورنال0کنفرانس0
رتبه47نام مرکزسازمان بهره وری انرژی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات185نویسنده اول145هم پژوهی47ژورنال0کنفرانس2
رتبه48نام مرکزموسسه مطالعات بین المللی انرژینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات180نویسنده اول108هم پژوهی99ژورنال1کنفرانس0
رتبه49نام مرکزسازمان انرژیهای نو ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات175نویسنده اول114هم پژوهی66ژورنال0کنفرانس0
رتبه50نام مرکزموسسه تحقیقات جمعیت کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات173نویسنده اول119هم پژوهی112ژورنال1کنفرانس0
رتبه51نام مرکزپژوهشگاه دانش های بنیادینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات168نویسنده اول84هم پژوهی131ژورنال0کنفرانس2
رتبه52نام مرکزمرکز پژوهشهای مجلسنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات162نویسنده اول84هم پژوهی126ژورنال1کنفرانس0
رتبه53نام مرکزپژوهشکده مطالعات فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات157نویسنده اول102هم پژوهی146ژورنال0کنفرانس0
رتبه54نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات140نویسنده اول119هم پژوهی63ژورنال5کنفرانس0
رتبه55نام مرکزپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات138نویسنده اول90هم پژوهی81ژورنال1کنفرانس0
رتبه56نام مرکزمرکز تحقیقات توتوننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات126نویسنده اول76هم پژوهی96ژورنال0کنفرانس0
رتبه57نام مرکزموسسه عالی آموزش بانکداری ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات117نویسنده اول55هم پژوهی105ژورنال1کنفرانس5
رتبه58نام مرکزمرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات97نویسنده اول0هم پژوهی44ژورنال0کنفرانس0
رتبه59نام مرکزمرکز تحقیقات کشاورزی ورامیننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات64نویسنده اول53هم پژوهی31ژورنال0کنفرانس0
رتبه60نام مرکزموسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستاننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات42نویسنده اول30هم پژوهی34ژورنال0کنفرانس0
رتبه61نام مرکزپژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات37نویسنده اول19هم پژوهی30ژورنال6کنفرانس0
رتبه62نام مرکزپژوهشگاه علوم وحیانی معارجنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات23نویسنده اول14هم پژوهی8ژورنال3کنفرانس0
رتبه63نام مرکزمرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات22نویسنده اول11هم پژوهی17ژورنال1کنفرانس1
رتبه64نام مرکزمرکز ملی فضای مجازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات20نویسنده اول5هم پژوهی21ژورنال0کنفرانس0
رتبه65نام مرکزمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستاننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات15نویسنده اول3هم پژوهی25ژورنال0کنفرانس0
رتبه66نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات10نویسنده اول5هم پژوهی9ژورنال3کنفرانس1
رتبه67نام مرکزموسسه عالی پژوهش تامین اجتماعینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات8نویسنده اول5هم پژوهی3ژورنال0کنفرانس0
رتبه68نام مرکزپژوهشگاه قوه قضائیهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات0نویسنده اول0هم پژوهی1ژورنال2کنفرانس0