خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,454
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 745
رتبه علمی در کل کشور: 160
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 3
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 8 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

مدیریت بهره وری پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت مه ولات نوشته محمد کریمیمحاسبه ساعت مجاز کارکرد چاههای کشاورزی بر مبنای نیاز آبی و الگوی کشت در استان همدان (مطالعه موردی دشت اسد آباد) نوشته سید ابواقاسم حقایقی مقدمبررسی عوامل موثر برحاشیه بازاریابی خربزه درشهرستان تایباد نوشته سید احمد محدث حسینیبررسی باکتری های رو رست علف های هرز در باغ های میوه دانه دار در استان خراسان رضوی نوشته اسفندیار ظهور پرالکشناسایی، پراکنش و بیماری زایی گونه های قارچ فوزاریوم جدا شده از ریشه و طوقه ی طالبی و خربزه در استان خراسان رضوی نوشته محمد حاجیان شهری و حمید افضلیارزیابی جنبه های مختلف آنتاگونیستی Pythium oligandrum(Dresch) درکنترل بیولوژیک (Kuhn) Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند در آزمایشگاه نوشته فریبرز فرخی و محمد حاجیان شهریبررسی خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی جدایه هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی بادام در استان خراسان رضوی با استفاده از BOX-PCR نوشته اسفندیار ظهورکنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici توسط باکتریهای آنتاگونیست باسیلوس و سودوموناس ریزوسفر گوجهفرنگی در لرستان نوشته احمد صالحیتفکیک گونه های Leptosphaeria maculans و Leptosphaeria biglobosa عوامل بیماری ساق سیاه کلزا با برخی خصوصیات هاگ های جنسی در برخی جدایه ها از استان های مازندران و گلستان نوشته منصور صلاتیشناسایی گونه های Leptosphaeria maculans و L.biglobosa با استفاده از برخی خصوصیات ریخت شناسی در شرایط آزمایشگاهی نوشته منصور صلاتیبررسی کارایی و بهره وری اقتصادی کشت خربزه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در شهرستان تایباد خراسان رضوی نوشته سید احمد محدث حسینی و شجاعت زارعمعرفی خصوصیات گیاهشناسی، اکولوژیکی و دارویی زیره سیاه ایرانی Bunium persicum.Boiss نوشته سیده محبوبه میرمیران و رضا یاری و محمدرضا شیردلمعرفی برخی گیاهان دارویی پرکاربرد در شهرستان کلات نادر استان خراسان رضوی نوشته رضا یاری و سیده محبوبه میرمیران و محمدرضا شیردلتاثیر فصل برداشت عسل بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و آنتی اکسیدانی آن نوشته شادی بصیری و فرزاد غیبیتحلیل اقتصادی زنبورداری و عوامل موثر بر تولید فرآورده های زنبور عسل در استان خراسان رضوی نوشته محمد مظهریتعیین آب آبیاری و بهره وری آب در تولید جو در کشور نوشته سید ابوالقاسم حقایقی مقدم و محمد کریمیتعیین حدود بهینه شاخص های منحنی توزیع اندازه منافذ خاک نوشته مهدی زنگی آبادیارزیابی کارآیی علف کش های انتخابی در کشت نشایی چغندرقند (Beta vulgaris L.) و تعیین بهترین زمان کاربرد آنها نوشته محمد حسن هادیزادهاثر خاک ورزی حفاظتی و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب چغندرقند و گندم در تناوب گندم- چغندرقند نوشته محمد جلینی و محمد کریمیتجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در مکان برای عملکرد شکرسفید در هیبریدهای جدید چغندرقند نوشته جواد رضایی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

حفاظت از منابع آب، با استفاده بهینه از اب قنوات در فصول غیر زراعی (مطالعه موردی: قنات دهر از شهرستان سبزوار) (1391)بررسی میزان نفوذ و تغذیه آب در بستر رودخانه های استان و تعیین رابطه ریاضی عوامل موثر برآن (1391)خلاصه ای از دوره آموزشی پنبه در جمهوری ترکمنستان (1373)گزارش نهایی بررسی میزان مصرف کودهای شیمیایی در زراعت نخود دیم (1373)گزارش نهایی بررسی اثرات میزان و زمان مصرف کود ازته بر روی عملکرد سیب زمینی (‮‭1370 -1372‬) (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭1373‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1374)گزارش نهایی بررسی ومقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدر ایرانی و تعیین سازگاری آنها باشرایط اقلیمی مشهد (1375)کنگره بین المللی حشرات اجتماعی بنگلورهند (مرداد ‮‭69‬) (1371)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1371)گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک جوهای زمستانه و بینابینی در شرایط دیم شمال خراسان (1378)گزارش نهایی بررسی در نسلهای در حال تفکیک جوهای زمستانه و بینابینی بین المللی در شرایط دیم شمال خراسان (1378)گزارش پژوهشی ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1371)گزارش نهایی بررسی واریته گندم دیم و مصرف کودهای شیمیایی (1370)تعیین نیاز چغندر قند به کودهای ازته و فسفره با روش الکترواولترافیلتراسیون ‭EUF‬ (1371)تعیین مناسب ترین میزان ازت و فسفر روی عملکرد گندم قدس و جو استار ()بررسی میزان تاثیر حشره کشهای یو ال وی روی ملخ مراکشی (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1372)گزارش اجمالی فعالیتهای، اجرایی و فنی و معرفی ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور (1373)نتایج تحقیقات غلات (گندم و جو) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد سال زراعی ‮‭71 -72‬ (1363)بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا (1375)گزارش نهایی طرح تعیین مقدارونحوه مصرف اسید سولفوریک درخاکهای قلیایی (1375)گزارش پژوهشی سال‮‭1374‬بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان0جلد سوم (غلات) (1375)گزارش پژوهشی سال ‮‭1374‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان0جلد اول (باغبانی- سبزی و صیفی- بانک ژن) (1375)گزارش نهایی بررسی اثر میزانهای مختلف بذر بر عملکرد ارقام جو (ماکویی - والفجر) (1374)گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد هیبریدهای سورگوم دانه ای و تعیین سازگاری آنها با شرایط اقلیمی مشهد (1375)گزارش نهایی بررسی و سلکسیون کلنی جهت تولید غده های بذری سیب زمینی مادری (1375)گزارش نهایی بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گندم سال ‮‭1372 - 1374‬ (1376)گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات آفات و بیمماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (1373)گزارش نهایی بررسی سازگاری ارقام گندم در آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل (1376)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تاکنون 3 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: