بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,095نویسنده اول541هم پژوهی2,333ژورنال2کنفرانس0
رتبه2نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,021نویسنده اول1,034هم پژوهی1,645ژورنال1کنفرانس3
رتبه3نام مرکزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,007نویسنده اول777هم پژوهی1,833ژورنال8کنفرانس1
رتبه4نام مرکزپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزدارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,950نویسنده اول768هم پژوهی1,610ژورنال1کنفرانس3
رتبه5نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,661نویسنده اول987هم پژوهی1,155ژورنال0کنفرانس1
رتبه6نام مرکزموسسه تحقیقات خاک و آبنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,461نویسنده اول502هم پژوهی1,550ژورنال4کنفرانس3
رتبه7نام مرکزموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,305نویسنده اول782هم پژوهی953ژورنال2کنفرانس2
رتبه8نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,270نویسنده اول648هم پژوهی1,180ژورنال0کنفرانس0
رتبه9نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,079نویسنده اول564هم پژوهی850ژورنال0کنفرانس1
رتبه10نام مرکزموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,051نویسنده اول326هم پژوهی1,105ژورنال3کنفرانس0
رتبه11نام مرکزپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,043نویسنده اول272هم پژوهی1,170ژورنال0کنفرانس0
رتبه12نام مرکزموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات955نویسنده اول460هم پژوهی796ژورنال1کنفرانس0
رتبه13نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات889نویسنده اول445هم پژوهی750ژورنال0کنفرانس0
رتبه14نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات882نویسنده اول534هم پژوهی649ژورنال0کنفرانس1
رتبه15نام مرکزمؤسسه تحقیقات برنج کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات882نویسنده اول272هم پژوهی886ژورنال0کنفرانس0
رتبه16نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات837نویسنده اول381هم پژوهی790ژورنال0کنفرانس2
رتبه17نام مرکزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات823نویسنده اول315هم پژوهی727ژورنال2کنفرانس2
رتبه18نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات741نویسنده اول348هم پژوهی650ژورنال0کنفرانس0
رتبه19نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات730نویسنده اول307هم پژوهی622ژورنال0کنفرانس0
رتبه20نام مرکزموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات677نویسنده اول322هم پژوهی562ژورنال1کنفرانس0
رتبه21نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات673نویسنده اول355هم پژوهی546ژورنال0کنفرانس0
رتبه22نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات606نویسنده اول318هم پژوهی575ژورنال0کنفرانس1
رتبه23نام مرکزموسسه تحقیقات علوم دامی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات579نویسنده اول194هم پژوهی618ژورنال0کنفرانس0
رتبه24نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات577نویسنده اول353هم پژوهی386ژورنال0کنفرانس0
رتبه25نام مرکزمؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قندنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات510نویسنده اول239هم پژوهی436ژورنال1کنفرانس0
رتبه26نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات492نویسنده اول267هم پژوهی375ژورنال0کنفرانس0
رتبه27نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همداننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات472نویسنده اول268هم پژوهی393ژورنال0کنفرانس1
رتبه28نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات443نویسنده اول230هم پژوهی436ژورنال0کنفرانس0
رتبه29نام مرکزمؤسسه تحقیقات علوم باغبانینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات441نویسنده اول236هم پژوهی370ژورنال0کنفرانس0
رتبه30نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات436نویسنده اول172هم پژوهی433ژورنال0کنفرانس0
رتبه31نام مرکزمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات434نویسنده اول247هم پژوهی349ژورنال0کنفرانس0
رتبه32نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آبادنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات411نویسنده اول194هم پژوهی405ژورنال0کنفرانس0
رتبه33نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات374نویسنده اول237هم پژوهی315ژورنال0کنفرانس1
رتبه34نام مرکزمرکز ملی تحقیقات شورینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات368نویسنده اول174هم پژوهی343ژورنال0کنفرانس1
رتبه35نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات331نویسنده اول169هم پژوهی303ژورنال0کنفرانس0
رتبه36نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات321نویسنده اول205هم پژوهی282ژورنال0کنفرانس0
رتبه37نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات292نویسنده اول175هم پژوهی203ژورنال0کنفرانس0
رتبه38نام مرکزپژوهشکده پستهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات285نویسنده اول77هم پژوهی262ژورنال0کنفرانس0
رتبه39نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزویننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات278نویسنده اول170هم پژوهی195ژورنال0کنفرانس0
رتبه40نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات276نویسنده اول161هم پژوهی234ژورنال0کنفرانس0
رتبه41نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات254نویسنده اول136هم پژوهی254ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات253نویسنده اول179هم پژوهی191ژورنال0کنفرانس0
رتبه43نام مرکزپژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات250نویسنده اول71هم پژوهی246ژورنال0کنفرانس0
رتبه44نام مرکزپژوهشکده اکولوژی دریای خزرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات234نویسنده اول154هم پژوهی147ژورنال0کنفرانس1
رتبه45نام مرکزمرکز آموزش عالی امام خمینینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات212نویسنده اول138هم پژوهی151ژورنال0کنفرانس1
رتبه46نام مرکزمؤسسه تحقیقات پنبه کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات210نویسنده اول88هم پژوهی181ژورنال0کنفرانس0
رتبه47نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات199نویسنده اول144هم پژوهی119ژورنال0کنفرانس0
رتبه48نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمناننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات187نویسنده اول107هم پژوهی142ژورنال0کنفرانس0
رتبه49نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات170نویسنده اول90هم پژوهی128ژورنال0کنفرانس0
رتبه50نام مرکزموسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات158نویسنده اول70هم پژوهی151ژورنال0کنفرانس0
رتبه51نام مرکزپژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات144نویسنده اول78هم پژوهی105ژورنال0کنفرانس0
رتبه52نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلامنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات143نویسنده اول87هم پژوهی146ژورنال0کنفرانس0
رتبه53نام مرکزپژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات137نویسنده اول70هم پژوهی111ژورنال0کنفرانس1
رتبه54نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات112نویسنده اول62هم پژوهی110ژورنال0کنفرانس0
رتبه55نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات98نویسنده اول71هم پژوهی69ژورنال0کنفرانس0
رتبه56نام مرکزپژوهشکده چاینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات89نویسنده اول55هم پژوهی67ژورنال0کنفرانس0
رتبه57نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قمنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات88نویسنده اول57هم پژوهی59ژورنال0کنفرانس0
رتبه58نام مرکزپژوهشکده میگوی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات83نویسنده اول46هم پژوهی58ژورنال0کنفرانس1
رتبه59نام مرکزپژوهشکده آبزی پروری جنوب کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات65نویسنده اول41هم پژوهی38ژورنال0کنفرانس0
رتبه60نام مرکزمرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هرازنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات57نویسنده اول30هم پژوهی33ژورنال0کنفرانس0
رتبه61نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات55نویسنده اول35هم پژوهی59ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزمرکز تحقیقات ماهیان سردابینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات41نویسنده اول20هم پژوهی41ژورنال0کنفرانس0
رتبه63نام مرکزمرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات41نویسنده اول31هم پژوهی28ژورنال0کنفرانس0
رتبه64نام مرکزپژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات34نویسنده اول7هم پژوهی40ژورنال0کنفرانس0
رتبه65نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)نوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات33نویسنده اول18هم پژوهی25ژورنال0کنفرانس0
رتبه66نام مرکزمرکز تحقیقات آرتمیای کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات33نویسنده اول24هم پژوهی16ژورنال0کنفرانس0
رتبه67نام مرکزپژوهشکده گل و گیاهان زینتینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات22نویسنده اول9هم پژوهی24ژورنال1کنفرانس0
رتبه68نام مرکزمرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات18نویسنده اول8هم پژوهی19ژورنال0کنفرانس0
رتبه69نام مرکزمرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات14نویسنده اول7هم پژوهی21ژورنال0کنفرانس0
رتبه70نام مرکزپژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات12نویسنده اول8هم پژوهی11ژورنال0کنفرانس0
رتبه71نام مرکزمرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات5نویسنده اول2هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه72نام مرکزمرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم)نوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات4نویسنده اول2هم پژوهی3ژورنال0کنفرانس0
رتبه73نام مرکزمرکز تحقیقات ابریشم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2نویسنده اول0هم پژوهی2ژورنال0کنفرانس0
رتبه74نام مرکزمؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی0ژورنال0کنفرانس0
رتبه75نام مرکزپژوهشکده سبزی صیفینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات0نویسنده اول0هم پژوهی0ژورنال0کنفرانس0