بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات3,509نویسنده اول1,594هم پژوهی3,005ژورنال9کنفرانس2
رتبه2نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,454نویسنده اول1,243هم پژوهی2,294ژورنال1کنفرانس3
رتبه3نام مرکزموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,441نویسنده اول693هم پژوهی3,062ژورنال4کنفرانس0
رتبه4نام مرکزپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزدارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,196نویسنده اول861هم پژوهی1,870ژورنال1کنفرانس3
رتبه5نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,991نویسنده اول1,186هم پژوهی1,580ژورنال0کنفرانس2
رتبه6نام مرکزموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,669نویسنده اول1,011هم پژوهی1,223ژورنال3کنفرانس2
رتبه7نام مرکزموسسه تحقیقات خاک و آبنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,657نویسنده اول568هم پژوهی1,781ژورنال4کنفرانس3
رتبه8نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,641نویسنده اول854هم پژوهی1,829ژورنال0کنفرانس0
رتبه9نام مرکزموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,507نویسنده اول775هم پژوهی1,222ژورنال3کنفرانس0
رتبه10نام مرکزموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,424نویسنده اول446هم پژوهی1,535ژورنال3کنفرانس0
رتبه11نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,267نویسنده اول654هم پژوهی1,186ژورنال0کنفرانس2
رتبه12نام مرکزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,262نویسنده اول473هم پژوهی1,244ژورنال3کنفرانس2
رتبه13نام مرکزپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,154نویسنده اول293هم پژوهی1,315ژورنال0کنفرانس0
رتبه14نام مرکزمؤسسه تحقیقات برنج کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,095نویسنده اول363هم پژوهی1,083ژورنال1کنفرانس0
رتبه15نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,093نویسنده اول535هم پژوهی1,077ژورنال0کنفرانس0
رتبه16نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,047نویسنده اول629هم پژوهی873ژورنال0کنفرانس1
رتبه17نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,012نویسنده اول459هم پژوهی1,109ژورنال0کنفرانس2
رتبه18نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات943نویسنده اول451هم پژوهی1,018ژورنال0کنفرانس0
رتبه19نام مرکزموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات878نویسنده اول431هم پژوهی837ژورنال1کنفرانس0
رتبه20نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات848نویسنده اول367هم پژوهی764ژورنال1کنفرانس0
رتبه21نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات792نویسنده اول427هم پژوهی727ژورنال0کنفرانس0
رتبه22نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات773نویسنده اول393هم پژوهی965ژورنال0کنفرانس1
رتبه23نام مرکزموسسه تحقیقات علوم دامی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات719نویسنده اول253هم پژوهی774ژورنال0کنفرانس0
رتبه24نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات689نویسنده اول415هم پژوهی513ژورنال0کنفرانس0
رتبه25نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همداننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات628نویسنده اول357هم پژوهی670ژورنال0کنفرانس1
رتبه26نام مرکزمؤسسه تحقیقات علوم باغبانینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات610نویسنده اول321هم پژوهی526ژورنال0کنفرانس0
رتبه27نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات601نویسنده اول313هم پژوهی621ژورنال0کنفرانس0
رتبه28نام مرکزمؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قندنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات594نویسنده اول274هم پژوهی548ژورنال1کنفرانس0
رتبه29نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات577نویسنده اول302هم پژوهی664ژورنال0کنفرانس0
رتبه30نام مرکزمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات499نویسنده اول273هم پژوهی496ژورنال0کنفرانس0
رتبه31نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات491نویسنده اول194هم پژوهی517ژورنال0کنفرانس0
رتبه32نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آبادنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات483نویسنده اول214هم پژوهی663ژورنال0کنفرانس0
رتبه33نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات464نویسنده اول290هم پژوهی478ژورنال0کنفرانس1
رتبه34نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات448نویسنده اول240هم پژوهی445ژورنال0کنفرانس0
رتبه35نام مرکزمرکز ملی تحقیقات شورینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات444نویسنده اول202هم پژوهی421ژورنال1کنفرانس1
رتبه36نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات434نویسنده اول269هم پژوهی479ژورنال1کنفرانس0
رتبه37نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات352نویسنده اول201هم پژوهی321ژورنال1کنفرانس0
رتبه38نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات347نویسنده اول195هم پژوهی336ژورنال0کنفرانس0
رتبه39نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات338نویسنده اول187هم پژوهی364ژورنال0کنفرانس0
رتبه40نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزویننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات336نویسنده اول196هم پژوهی334ژورنال0کنفرانس0
رتبه41نام مرکزپژوهشکده پستهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات307نویسنده اول85هم پژوهی279ژورنال0کنفرانس0
رتبه42نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات305نویسنده اول207هم پژوهی280ژورنال0کنفرانس0
رتبه43نام مرکزپژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات280نویسنده اول77هم پژوهی272ژورنال0کنفرانس0
رتبه44نام مرکزپژوهشکده اکولوژی دریای خزرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات255نویسنده اول165هم پژوهی170ژورنال0کنفرانس1
رتبه45نام مرکزمرکز آموزش عالی امام خمینینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات251نویسنده اول157هم پژوهی179ژورنال0کنفرانس3
رتبه46نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات248نویسنده اول164هم پژوهی228ژورنال0کنفرانس0
رتبه47نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمناننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات230نویسنده اول134هم پژوهی192ژورنال0کنفرانس0
رتبه48نام مرکزمؤسسه تحقیقات پنبه کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات226نویسنده اول93هم پژوهی199ژورنال0کنفرانس0
رتبه49نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات180نویسنده اول95هم پژوهی138ژورنال0کنفرانس0
رتبه50نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلامنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات179نویسنده اول99هم پژوهی237ژورنال0کنفرانس0
رتبه51نام مرکزموسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات176نویسنده اول76هم پژوهی172ژورنال0کنفرانس0
رتبه52نام مرکزپژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات170نویسنده اول81هم پژوهی157ژورنال0کنفرانس1
رتبه53نام مرکزپژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات159نویسنده اول83هم پژوهی120ژورنال0کنفرانس0
رتبه54نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات141نویسنده اول88هم پژوهی180ژورنال0کنفرانس0
رتبه55نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات135نویسنده اول71هم پژوهی178ژورنال0کنفرانس0
رتبه56نام مرکزپژوهشکده چاینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات104نویسنده اول60هم پژوهی81ژورنال0کنفرانس0
رتبه57نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قمنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات102نویسنده اول67هم پژوهی73ژورنال0کنفرانس0
رتبه58نام مرکزپژوهشکده میگوی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات95نویسنده اول48هم پژوهی83ژورنال0کنفرانس1
رتبه59نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات77نویسنده اول41هم پژوهی120ژورنال0کنفرانس0
رتبه60نام مرکزپژوهشکده آبزی پروری جنوب کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات75نویسنده اول43هم پژوهی49ژورنال0کنفرانس0
رتبه61نام مرکزمرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هرازنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات62نویسنده اول33هم پژوهی40ژورنال0کنفرانس0
رتبه62نام مرکزمرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات50نویسنده اول35هم پژوهی41ژورنال0کنفرانس0
رتبه63نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)نوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات49نویسنده اول25هم پژوهی53ژورنال0کنفرانس0
رتبه64نام مرکزپژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات48نویسنده اول10هم پژوهی53ژورنال0کنفرانس0
رتبه65نام مرکزمرکز تحقیقات ماهیان سردابینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات43نویسنده اول21هم پژوهی43ژورنال0کنفرانس0
رتبه66نام مرکزمرکز تحقیقات آرتمیای کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات41نویسنده اول31هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه67نام مرکزپژوهشکده گل و گیاهان زینتینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات32نویسنده اول13هم پژوهی32ژورنال1کنفرانس0
رتبه68نام مرکزمرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات18نویسنده اول8هم پژوهی19ژورنال0کنفرانس0
رتبه69نام مرکزپژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات17نویسنده اول9هم پژوهی15ژورنال0کنفرانس0
رتبه70نام مرکزمرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهرینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات15نویسنده اول7هم پژوهی22ژورنال0کنفرانس0
رتبه71نام مرکزمرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات5نویسنده اول2هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه72نام مرکزمرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم)نوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات4نویسنده اول2هم پژوهی3ژورنال0کنفرانس0
رتبه73نام مرکزمرکز تحقیقات ابریشم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات3نویسنده اول1هم پژوهی4ژورنال0کنفرانس0
رتبه74نام مرکزمؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1نویسنده اول0هم پژوهی0ژورنال0کنفرانس0
رتبه75نام مرکزپژوهشکده سبزی صیفینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات0نویسنده اول0هم پژوهی0ژورنال0کنفرانس0