خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 230
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 138
رتبه علمی در کل کشور: 572
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 48
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود نوشته فرخنده امتیمشخصه های رویشگاهی موثر در پراکنش گونه های انحصاری و گچ زی غرب سمنان نوشته فرزانه بهادریارزیابی اولیه اندازه گیری و پایش پوشش گیاهی رویشگاه های شور نوشته مسلم مظفری و سمیه ناصریارزیابی اولیه اندازه گیری و پایش پوشش گیاهی گون زارهای ارتفاعات نیمه شمالی کشور نوشته سمیه ناصریبررسی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس های پده (Populus euphratica) در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار نوشته رسول میرآخوریبررسی کارایی دو علف کش جدید در کنترل علف هرز یولاف وحشی در مزارع گندم نوشته علیرضا برجستهمسایل و مشکلات مدیریت و برنامه ریزی حوزه های آبخیز و راهکار تعدیل آن نوشته سید محمود موسوی نژادنقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهره وری بارش و عملکرد جو دیم نوشته علیرضا توکلیبررسی اثر تاریخ کاشت و تک آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جو دیم نوشته علیرضا توکلیبررسی اثر خاک ورزی حفاظتی بر بهره وری سوخت مصرفی و عملکرد گندم دیم نوشته زین العابدین شم آبادیتاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد آفتابگردان در شرایط دیم منطقه شاهرود (میامی) نوشته زین العابدین امیدمهر و فرامرز فائزنیابررسی کارآیی سوپر جاذب در بهبود بهره وری بارش سامانه های استحصال و جمع آوری آب باران برای بادام دیم در استان آذربایجان شرقی نوشته علیرضا توکلیتعیین اجزای شاخص بهره وری آب تحت مدیریت تک آبیاری و تاریخ کاشت برای ارقام جو دیم نوشته علیرضا توکلیاثرات کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای و تعیین شاخص بهره وری آب در شبکه آبیاری نکوآباد اصفهان نوشته علیرضا توکلیچالش های توسعه پایدار صادرات باریجه ایران نوشته فرزانه بهادریتوابع تولید برای برآورد عملکرد دانه گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد استان لرستان نوشته علیرضا توکلیکم آبیاری و مدیریت آبیاری تکمیلی گندم آبی و دیم در شهرستان سلسله نوشته علیرضا توکلیبررسی اثر وضعیت سطوح رواناب در سامانه های استحصال و جمع آوری آب باران بر آستانه رواناب و نیمرخ نفوذ آب نوشته علیرضا توکلیتجزیه و تحلیل، شناخت و کاربرد دانش بومی روستاییان در مدیریت دام و مرتع نوشته ابوالقاسم عربیونبررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در انجام فعالیت های آموزشی-ترویجی از دیدگاه روستاییان در عرصه های منابع طبیعی در استان سمنان نوشته محمود سلمانی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

کشت و پرورش آندیو (1368)اهم فعالیت های مدیریت کشاورزی شهرستان شاهرود در سال ‮‭71‬ ()بررسی ارقام یونجه در منطقه سمنان (1370)طرح مشترک تحقیقی و ترویجی بررسی و مقایسه عملکرد رقم ذرت علوفه ای (کمپوزیت ‭K06) ‬بارقم موجود در شرایط زارعین (1371)نتایج طرح مشترک تحقیقی و ترویجی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام گندم نوید - امید در شرایط زارعین (1372)نتایج طرح مشترک تحقیقی و ترویجی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام سیب زمینی باراکا - دراگا با رقم غالب منطقه (آلفا) در شرایط زارعین (1372)گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه ارقام سیب زمینی و تعیین درجه سازگاری آنها به شرایط محیطی (1375)گزارش نهایی بررسی کرم سیب، شپشک واوی و کنه ها در قالب ‭IPM ‬در سیب کاریهای منطقه شاهرود (1377)عوامل ریزش در برداشت غلات باکمباین و چگونگی جلوگیری از آن (1375)توصیه نامه زمستانه (1374)بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام شلیل (1378)بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام هلو (1377)گزارش نهایی: شناسایی و پراکنش گونه های ‭Drechslera ‬و ‭Biopolaris ‬عوامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم در مزارع آبی کشور (1379)بررسی بیولوژی سرخرطومی گیلاس در منطقه شاهرود (1379)گزارش نهایی بررسی عوامل قارچی مولد خشکیدگی گوجه فرنگی در استان سمنان (1381)گزارش نهایی بررسی و شناسایی قارچهای عامل مرگ ومیر نهالهای درختان میوه هسته دار در خزانه های شاهرود (1381)گزارش تلفیق ایستگاه تحقیقات مدیریت مرتع و دام (سفیددشت - مرگسر) (1378)گزارش اجمالی از اهمیت تحقیقات و عملکرد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و اموردام استان سمنان (1382)بازنگری بر عوامل بیماریزای قارچی ریشه چغندرقند در کرج و تعیین مهمترین بیماری منطقه (1384)بررسی و شناسایی گونه های خانواده پیتیا سه، عوامل پوسیدگی نرم سیب زمینی انباری در استانهای سمنان و تهران (1384)بررسی و مقایسه مقدماتی ارقام بادام در شاهرود (1385)بررسی میزان آگاهی بهره برداران از مراتع در مراتع ییلاقی شمال سمنان (1376)بررسی تعیین مناسبترین سیلوی ضایعات هندوانه در تغذیه گوساله های نر پرواری (1374)بررسی اکوفیزیولوژی و بیوشیمیایی علل زرد شدن تاغزارهای دست کاشت ایران (استان سمنان) (1377)بررسی مقدماتی چگونگی ساخت مکمل های معدنی با استفاده از سنگهای معدنی استان سمنان (1377)بررسی علل و انگیزه های اقتصادی و اجتماعی بوته کنی در مراتع ییلاقی شمال سمنان (1378)بررسی طرح شناسایی مناطق شور، گیاهان شور روی، مطالعه مکانیسمهای مقاومت به شوری و معرفی گونه های مطلوب مرتعی مقاوم به شوری ایران (1378)بررسی و تعیین مدت زمان مناسب پروار میشهای حذفی (1374)بررسی وضعیت گله داری در استان سمنان (1377)آنفوانزای طیور (1379)