خلاصه فعالیتهای علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 506
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 302
رتبه علمی در کل کشور: 408
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 31
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

Study of the Activity of Catalase and Peroxidase Enzymes in Three Weed Species after Treatment with Eucalyptus Extract نوشته Mohammad Hassan AssarehThe effect of ethanol extract of Eucalyptus camaldolensis on growth parameters of Festuca ovina species نوشته Mohammad Hassan Assarehبررسی ابعاد مختلف فرآوری گیاهان دارویی در ایران (بخش دوم) نوشته محمد حسن عصارهInhabiting fluorescent Pseudomonas on wheat seed promote bacterial leaf streak disease نوشته Cobra Moslemkhani و Leila SadeghiEvaluation of potential antifungal activity of secondary metabolites produced by Trichoderma harzianum against Alternaria blight disease of Cumin نوشته Nima Khaledi و Mohammad Hassan Assarehبررسی وضعیت آلودگی به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بنه در مزارع زعفران ایران نوشته نیما خالدی و مهدی رضائی و مجتبی علیزاده فرد درآبادبررسی ابعاد مختلف فرآوری گیاهان دارویی در ایران (بخش اول) نوشته محمد حسن عصارهاثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و زیست توده ارزن پروسو در رشت نوشته محمد رحمانیمعرفی لاین جدید کلزای بهاره SRL-۹۵-۱۶ ، زودرس و مناسب اقلیم گرم کشور نوشته حسین صادقیبررسی وضعیت تغذیه ای درختان ملج (Ulmus glabra Huds.) و ارتباط آن با ضعف و خشکیدگی آنها در باغ گیاه شناسی ملی ایران نوشته یحیی دهقانی شورکیتاثیر منشا قلمه و عمق کاشت در تکثیر غیرجنسی سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) نوشته حسین حیدری شریف آبادواکنش نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) به تنش غرقابی نوشته حسین حیدری شریف آبادنیلوفر، رقم آزادگرده افشان جدید کلزای زمستانه برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد نوشته محمد یزدان دوست و حسین صادقیصفار، رقم جدید زودرس کلزا مناسب مناطق با محدودیت فصل کشت وکشت تاخیری در اقلیم های گرم جنوب و شمال ایران نوشته حسین صادقیآسا، رقم کلزای آزادگرده افشان بهاره مناسب برای مناطق گرم جنوب ایران نوشته حسین صادقیکاشمر و خورشید ژنوتیپ های پنبه تار متوسط (Gossypium hisutum L.) سازگار با کشت در الگوی متراکم نوشته آیدین حمیدیبررسی کاربرد علف کش پاراکوات بمنظور زود رس نمودن کلزا جهت کاشت بموقع برنج نوشته ویکتوریا عسکریEffect of Eucalyptus camaldolensis allelopathy onMalva sylvestris Physiological Parameters نوشته Mohammad Hassan Assarehبهبود جوانه زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر نوشته آیدین حمیدینقش پلی آمین ها در پاسخ به تنش های غیر زیستی نوشته سعید امینی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

نگرشی تحلیلی بر وضعیت غلات مادری کشور( گندم - جو) سال زراعی ‮‭1380-81‬ (1381)توصیه های نوین بهداشت و سلامت بذر (1381)وضعیت موجود، تنگناها، راهکارها، در تامین گندم های بذری کشور گواهی شده و مادری (آبی و دیم) سال زراعی ‮‭1383-82‬ (1381)دستورالعمل تنظیم و پیشنهاد تعرفه ارایه خدمات کنترل مزارع به منظور تهیه بذور گواهی شده (1384)بررسی اقتصادی فعالیتهای موسسه در زمینه تولید بذر هیبرید ذرت در اراضی بخش خصوصی دشت مغان در سال ‮‭1383‬ (1384)دستورالعمل تنظیم و پیشنهاد تعرفه ارایه خدمات: بررسی اسناد ثبت سفارش بذور وارداتی و صدور مجوز واردات- دریافت اظهارنامه های گمرکی، بررسی و صدور مجوز ترخیص کالا از گمرکات کشور- نمونه برداری از بذور تولید داخل، بذور صادراتی و وارداتی (1384)دستورالعمل تنظیم و پیشنهاد تعرفه ارایه خدمات نظارت، کنترل و گواهی نهالستانها به منظور تهیه نهال گواهی شده در سال ‮‭84‬ (1384)بذر و انبارهای نگهداری بذر (نشریه) (1385)بررسی دستورالعمل آزمون جوانه زنی استاندارد بذر پنبه (نشریه) (1385)شرایط گلخانه ای تولید ریزغده سیب زمینی (1385)اهمیت تولید ریزغده سیب زمینی (1385)برداشت و آماده سازی ریزغده سیب زمینی (1385)شرایط کشت بافت سیب زمینی (1385)کیفیت بذر برنج (نشریه فنی) (1387)تولید بذر گندم (نشریه فنی) (1387)اصول اجرای آزمون کرت های کنترلی (نشریه فنی) (1387)بررسی اثر سطوح مختلف کودهای آلی محرک و تنظیم کننده رشد بر صفات زراعی و روند رشد سه رقم ذزت هیربد در دو تاریخ کاشت متفاوت (1388)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام زردآلو (1389)بررسی و انتخاب در توده ها و نسل های در حال تفکیک گندم نان و آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی در صفی آباد دزفول (1390)تولید و کنترل و گواهی بذر پیاز (1390)راهنمای فنی کنترل مزارع و گواهی بذر هیبرید ذرت (1390)تولید و فرآوری بذر طالبی و خربزه (1390)تحلیل راهکار کارآمدتر برداشت و فرآوری بذر هیبرید ذرت با تکیه بر ارزش افزوده اقتصادی آن (1390)گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی بررسی اثر پرایمینگ بذر بر میزان جوانه زنی، سبز شدن و عملکرد گندم زمستانه (1389)گزارش نهایی پروژه تحلیل اقتصادی اثر سطوح مختلف کودهای آلی محرک و تنظیم کننده رشد بر صفات زراعی و روند رشد سه رقم ذرت هیبرید در دو تاریخ کاشت متفاوت (1389)گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی مطالعه فراوانی جمعیت آفات بذور گندم و جو در انبارهای مناطق مرکزی ایران (1389)گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی تعیین مناسبترین تعداد غده نمونه برداری شده و سطح نمونه برداری (اندازه هر ‭lot) ‬سیب زمینی به منظور انجام آزمون ‭ELISA ‬و تعیین طبقه بذری (1389)گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام انگور (1390)گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی بررسی اثر بسته بندی و مدت انبارداری بر قدرت بذر کلزا (1388)بررسی امکان تا ثیر مدیریت تغذیه ای بر توزیع اندازه و نرخ تکثیر غده های بذری سیب زمینی (1391)