مقالات Archives of Rehabilitation، دوره 18، شماره 2