مقالات Archives of Rehabilitation، دوره 21، شماره 2