فصلنامه تحلیل مدارها، داده ها و سامانه ها

Circuits, Data and System Analysis

فصلنامه "تحلیل مدارها، داده ها و سامانه ها" با هدف کمک به رشد علمی در زمینه‌ رشته های مهندسی برق و کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی پزشکی و حوزه های بین رشته ای مرتبط مانند مکاترونیک، رباتیک، مهندسی صنایع و مدیریت انرژی و همچنین شناسایی اندیشمندان سراسر کشور و درج مقالات آنان در نشریه در بیستمین جلسه کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی موفق به اخذ مجوز راه اندازی گردید. این فصلنامه از کلیه اساتید، دانشجویان، مدیران و متخصصان صنایع و سازمان های مرتبط و کمیته های تصمیم گیری استراتژیک در سطح ملی و منطقه ای دعوت می کند مقالات اصیل و ارزشمند خود را به این مجله ارسال نمایند. فصلنامه "تحلیل مدارها، داده ها و سامانه ها" دارای ۱۴ عضو هیات تحریریه (۹ استاد تمام و ۵ دانشیار) از دانشگاه های برتر کشور و واحدهای برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی است. این نشریه محدود به جامعه علمی داخل کشور نیست و مخاطبین بین المللی را نیز مورد توجه قرار داده است؛ از این رو، امکان ارسال مقالات به زبان انگلیسی نیز در این فصلنامه وجود دارد

هدف اصلی از انتشار فصلنامه "تحلیل مدارها، داده ها و سامانه ها"، نشر آخرین دستاوردهای پژوهشگران در زمینه تمامی گرایش‌های تخصصی رشته های مهندسی برق و کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی پزشکی و حوزه های بین رشته ای مرتبط مانند مکاترونیک، رباتیک، مهندسی صنایع و مدیریت انرژی می‌باشد. سایر اهداف این مجله عبارتند از:

ارتقای سطح علمی و فنی متخصصان جامعه؛

گسترش مرزهای دانش و فناوری؛

برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی منطقه‌ای؛

انتشار و انتقال یافته‌های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌ویژه یافته‌های اساتید، دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دستاوردهای متخصصان صنایع گوناگون در زمینه موضوعات مجله؛

کمک موثر در حل مسائل پیچیده علمی و فنی صنایع و مراکز پژوهشی مرتبط در سطح منطقه‌ای و کشوری.

سایر زمینه‌های تخصصی فصنامه "تحلیل مدارها، داده ها و سامانه ها" در وبسایت نشریه درج شده است.

.