نشریه مهندسی آب و انرژی

ournal of water and energy engineering

فصلنامه علمی -تخصصی مهندسی آب و انرژی با درجه علمی و رویکرد علمی پژوهشی اقدام به فعالیت نموده است. این مجله علمی- پژوهشی دستاوردهای پژوهشی اصیل در موضوعات مربوط به آب و انرژی را با داوری به صورت مقالات علمی منتشر می کند. این مجله رسانه ای است برای تبادل یافته ها و اندیشه های نو پژوهشی با هدف گسترش و ارتقای دانش و فناوری آب و انرژی و تحلیل و ارائه پاسخهای مبتکرانه به چالش های مرتبط می باشد. به طور مشخص، زمینه های تحقیقاتی مورد توجه مجله شامل موارد زیر است، لکن محدود به این ها نیز نمی شود:

۱- فناوری های نوین آب، اقلیم و انرژی

۲- امنیت آب و انرژی

۳- فناوری های نو ظهور آب و انرژی

۴- تغییرات عامدانه در حوزه آب، اقلیم و انرژی

۵- حکمرانی آب و انرژی

۶- منابع نوین آب و انرژی(آب های ژرف، آب های پردازشی شده و....)

۷- دیپلماسی آب و انرژی

۸- مسائل فرهنگی و اجتماعی مهندسی آب و انرژی

۹- آینده نگری و رصد مسائل آب و انرژی

۱۰- هوشمند سازی و هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و اقلیم

۱۱-سایر موارد مرتبط

هزینه چاپ:

ارزیابی و انتشار مقالات در این نشریه دارای هزینه و بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی وزارت علوم می باشد.