مقالات Horizons of Islamic civilization، دوره 26، شماره 2