مقالات Quarterly Journal of Development Strategy، دوره 19، شماره 73