آقای دکتر Hassan Sobhani

Dr. Hassan Sobhani

استاد - دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181494)

3
37
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs