دوفصلنامه مطالعات نوین دیپلماسی اقتصادی

Journal of Modern Studies of Economic Diplomacy

دوفصلنامه مطالعات نوین دیپلماسی اقتصادی، وابسته به اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) می باشد.

این مجله به زبان فارسی از اسفند 1402 منتشر و در حوزه های مرتبط مقاله می پذیرد.