مجله مدلسازی اقتصاد انرژی

Journal of Energy Economics Modeling

نشریه مدلسازی اقتصاد انرژی موفق به اخذ مجوزهای انتشار شده و از این پس آماده دریافت مقالات علمی و پژوهشی می باشد. مقالات مستخرج از رساله های دکتری در اولویت بررسی خواهد بود. امید است با همکاری اندیشمندان و متخصصان حوزه انرژی، شاهد بالندگی اقتصاد ایران در حوزه های مختلف انرژی باشیم. پژوهشگران گرامی می توانند مقالات پژوهشی خود را از طریق سامانه نشریه و در تمامی حوزه های اقتصاد انرژی ارسال کنند. برخی از موضوعات نشریه عبارتند از:

مدلسازی منطقه ای و جهانی انرژی
مدل سازی پیشرفته در نفت و گاز
مدلسازی انرژی و محیط زیست
سیاستگذاری و مدلسازی اقتصاد انرژی
مدلسازی اقتصاد انرژی های مدرن
سیستم‌ های انرژی
بهینه‌ سازی و مدیریت انرژی
سایر محورهای مرتبط با مدلسازی انرژی‌