مجله سیاست گذاری اقتصادی

The Journal of Economic Policy

نشریه سیاست گذاری اقتصادی بر اساس تاییدیه شماره 284/11/3 مورخ 1388/03/05 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور دارای اعتبار علمی است.

توالی انتشار نشریه دوفصلنامه می باشد که در بتدای هر فصل (بهار و پاییز) در وبگاه نشریه منتشر می گردد.

نشریه سیاست گذاری اقتصادی یک نشریه اقتصادی است که در سال 2009 اولین شماره آن توسط دانشگاه یزد منتشر شد. دامنه آن بسیار گسترده و هدف آن ترکیب و ادغام درس های آموخته شده از خطوط فعال تحقیقات اقتصادی است. این نشریه علاوه بر ارائه منبعی در دسترس برای تفکر اقتصادی پیشرفته به خوانندگان، مسیرهایی را برای تحقیقات آینده پیشنهاد می کند و بینش ها و مطالب مختلفی را برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و متخصصان در زمینه اقتصاد ارائه می دهد. هدف نهایی نشریه سیاست اقتصادی استخراج پیامدهای سیاستی از تحقیقات دانشگاهی است و به سیاستگذاران در دولت کمک می کند تا درک جامعی از پیامدهای سیاست های اقتصادی خود برای رفاه نسل فعلی و آینده داشته باشند. در مجموع هدف اصلی این نشریه این است که در راستای نشر ادبیات اقتصادی در کشور، مرتبط با حوزه سیاست های اقتصادی که دارای نتایج کاربردی و روشن برای اقتصاد ایران باشد؛ گام بردارد.

اهداف نشریه

گسترش و کاربردی نمودن دانش اقتصاد در حوزه های تخصصی و سیاست گذاری؛
امکان تبادل و تعامل آرا در مسایل تخصصی و کاربردی اقتصاد؛
انتشار نتایج پژوهش های کاربردی و تخصصی اقتصادی؛
مباحث توصیفی و کیفی در راستای سیاست گذاری محلی، منطقه ای و ملی؛
بررسی تطبیقی سیاست گذاری ها در سطوح محلی، منطقه ای و ملی در کشورهای در حال توسعه؛
بررسی تطبیقی سیاست گذار ی ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته؛
نقد و بررسی سیاست های اقتصادی در طی دوره های زمانی مختلف؛
کاربرد تکنیک های نوین اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در حوزه های مختلف اقتصادی؛
تحول سیاست گذاری اقتصادی در مواجهه با تحولات جهانی؛
کاربرد تکنیک های نوین کمی و کیفی در راستای سیاست گذاری اقتصادی در بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات و...) ؛
سایر موضوعات مرتبط در حوزه اقتصاد و سیاست گذاری اقتصادی.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات