مقالات Computational Algorithms and Numerical Dimensions، دوره 2، شماره 4