کنگره ملی مهندسی عمران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 7688 مقالهکل صفحات: 62262درصد اصل مقالات: 99%کل استنادات: 4300کل دریافت مقالات: 184185کل نمایش مقالات: 9622247متوسط استناد مقاله: 55.93کل نویسندگان: 19284
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 11 دوره ثبت شده از کنگره ملی مهندسی عمران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

اولین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 24 اردیبهشت 1383استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1384مجموعه مقالات اولین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 808
تعداد کل مقالات: 358
تعداد کل صفحات: 2953
تعداد مقاله کامل: 357
تعداد نمایش مقالات: 679082
تعداد دریافت مقاله: 13707
تعداد ارجاعات: 422

دومین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 20 اردیبهشت 1384استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علم و صنعت ایران تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384مجموعه مقالات دومین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 632
تعداد کل مقالات: 267
تعداد کل صفحات: 2202
تعداد مقاله کامل: 266
تعداد نمایش مقالات: 481561
تعداد دریافت مقاله: 9698
تعداد ارجاعات: 110

سومین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 11 اردیبهشت 1386استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزHolders: دانشگاه تبریز تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1385مجموعه مقالات سومین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 1574
تعداد کل مقالات: 675
تعداد کل صفحات: 5687
تعداد مقاله کامل: 660
تعداد نمایش مقالات: 1247609
تعداد دریافت مقاله: 23568
تعداد ارجاعات: 265

چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 17 اردیبهشت 1387استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1386مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 1980
تعداد کل مقالات: 823
تعداد کل صفحات: 6191
تعداد مقاله کامل: 820
تعداد نمایش مقالات: 1652270
تعداد دریافت مقاله: 29176
تعداد ارجاعات: 1076

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 14 اردیبهشت 1389استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1388مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 1276
تعداد کل مقالات: 538
تعداد کل صفحات: 4233
تعداد مقاله کامل: 535
تعداد نمایش مقالات: 950792
تعداد دریافت مقاله: 17118
تعداد ارجاعات: 849

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 6 اردیبهشت 1390استان: سمنانشهر: سمنانHolders: دانشگاه سمنان تاریخ نمایه سازی: 28 مرداد 1390مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 3140
تعداد کل مقالات: 1255
تعداد کل صفحات: 9689
تعداد مقاله کامل: 1252
تعداد نمایش مقالات: 1800756
تعداد دریافت مقاله: 34504
تعداد ارجاعات: 939

هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 17 اردیبهشت 1392استان: سیستان و بلوچستانشهر: زاهدانHolders: دانشگاه سیستان و بلوچستان تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1392مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 4192
تعداد کل مقالات: 1576
تعداد کل صفحات: 13009
تعداد مقاله کامل: 1570
تعداد نمایش مقالات: 1517545
تعداد دریافت مقاله: 32109
تعداد ارجاعات: 460

هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 17 اردیبهشت 1393استان: مازندرانشهر: بابلHolders: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1393مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 3240
تعداد کل مقالات: 1231
تعداد کل صفحات: 9882
تعداد مقاله کامل: 1222
تعداد نمایش مقالات: 895850
تعداد دریافت مقاله: 18969
تعداد ارجاعات: 179

یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 10 اردیبهشت 1398استان: فارسشهر: شیرازHolders: دانشگاه شیراز تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1398مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 1253
تعداد کل مقالات: 497
تعداد کل صفحات: 4200
تعداد مقاله کامل: 496
تعداد نمایش مقالات: 203265
تعداد دریافت مقاله: 3391
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران: (تعداد دریافت)

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 7 خرداد 1399استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزHolders: دانشگاه صنعتی سهند تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1399مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
پژوهشگران ارائه کننده: 1189
تعداد کل مقالات: 468
تعداد کل صفحات: 4216
تعداد مقاله کامل: 468
تعداد نمایش مقالات: 193517
تعداد دریافت مقاله: 1945
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران: (تعداد دریافت)

سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

روز برگزاری: 20 اردیبهشت 1401Holders: دانشگاه صنعتی اصفهان
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0