مقالات Journal of Energy Conversion، دوره 3، شماره 1