مقالات Journal of Energy Conversion، دوره 7، شماره 1