فصلنامه مطالعات نظری هنر

Theoretical Studies of ART

مطالعات نظری هنر فصلنامه‌ای تخصصی است که مقالات و پژوهش‌های صاحب‌نظران در حوزه هنر را منتشر می‌کند. مطالعات می‌تواند میان‌رشته‌ای یا در یک رشته خاص تعریف شود و رویکردها و گرایش‌های متنوعی را دنبال کند. مطالعات نظری هنر از تمامی پژوهش‌های اصیل در موضوعات زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر، تاریخ هنر، جامعه‌شناسی هنر، حکمت هنر، دین و هنر، علم و هنر، حقوق و هنر، اخلاق و هنر و دیگر مسائل مرتبط با هنر استقبال می‌کند. مطالعات نظری هنر تمامی عرصه‌های هنری اعم از موسیقی، معماری،‌ هنرهای نمایشی، هنرهای ترسیمی، هنرهای دستی و ادبیات را دربرمی‌گیرد.