مجله پژوهش های نوین ادبی

Modern Literary Research Journal

پروانه‌ی انتشار فصل‌نامه‌ی علمی تخصصی (شیرین و شکر) با ترتیب انتشار فصل‌نامه و باگستره‌ی سراسری و نوع انتشار مجله‌ای در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۹۰۲۵۲ به نام دکتر زینب نوروزعلی صادر گردید. این نشریه در حوزه‌ی مطالعات زبان و ادبیات فارسی ایران و جهان فعال است. همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به «دوفصل‌نامهپژوهش‌های نوین ادبی» تغییر نام داده و به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر می‌شود.