آقای دکتر Abolfazl Davodi Roknabadi

Dr. Abolfazl Davodi Roknabadi

استاد تمام، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182893)

70
37
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers