مجله ی پژوهش های ادبی فلسفی

Literary-philosophical researches

دوفصلنامه ی «پژوهش های ادبی فلسفی» دانشگاه مازندران با هدف ارتقای پژوهش های مربوط به حوزه های ادبیات و فلسفه، و به منظور فراهم نمودن محیط فکری مناسب برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث ادبی فلسفی پایه گذاری شده و از سال ۱۴۰۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز نشر دریافت کرده است. این مجله به انتشار مقالاتی می پردازد که به ترویج و غنای علمی پژوهش های ادبی و فلسفی تاکید دارد.

برخی از پژوهشگران که در حوزه ی ادبیات و فلسفه مشغول فعالیت اند، گاه با غور و درنگ در متون ادبی و فلسفی، پی به پاره ای دقایق و نکته یا نکته هایی تازه می برند که به سبب کوتاهی مطلب، تدوین آن در قالب مقاله های علمی-پژوهشی مرسوم با دشواری هایی همراه است. مجله ی پژوهش های ادبی فلسفی، برای بهره گیری مخاطبان فرهیخته از یافته ها و دریافت های تازه در حوزه ی تاملات ادبیات و فلسفه ی پژوهشگران و انتشار آن، مقاله های کوتاه و باکیفیتی را که بر اساس شرایط شیوه نامه ی دوفصلنامه (به سیاق مقاله های بلند) تدوین شده و به تایید داوران رسیده باشد، در پایان هر شماره از مجله به چاپ می رساند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات