معرفی روشها و فنون کمی در تصمیم گیری سازمانی

18 آذر 1402 - خواندن 2 دقیقه - 433 بازدید

برجسته ترین فرآیند مدیریت و سازمان ها را از زمانی که مدلهای ریاضی و کمی به آن راه پیدا کردند تصمیم گیری میدانند روندی که در اواخر دهه پایانی 1950 به تدریج پدیدار و در دو دهه بعد به عنوان نظریه غالب در مدیریت مطرح شد و بر پایه مدل سازی ریاضی استوار بود و هدف اصلی این الگو بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری بود.با گذشت زمان و پیچیدگی در موضوعات سازمانی، تصمیم گیری هم در در سازمانها پیچیده تر و نیاز به الگوهای کمی در تصمیم گیری جدی تر شده است.به طوری که امروزه با استفاده از ابزار و فنون مختلف تصمیم گیری پیچیده ترین موارد سازمانی و راه حل هایی برای آنها پیشنهاد میشود. این فنون میتوانند از طریق اعمال روشهای علمی و بکار گیری آمار و ریاضی بهترین راه حل را با توجه به موقعیت و مشکل به مدیران سازمانی پیشنهاد کند.موضوع مهمی که در این فرایند به آن پرداخته میشود استفاده از الگوی کمی و یا روش و فن مناسب با توجه به مشکل پدید آمده است.در متون تصمیم گیری، ابزار و فنون متعددی برای تحلیل موضوع و انتخاب بهترین راه حل معرفی میشود.به عنوان مثال به درخت تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل میدان نیرو، مدل توزیع، نظریه صف انتظار، هوش مصنوعی و نظریه بازی میتوان اشاره کرد.