آقای دکتر Mohammadreza Mansouri

Dr. Mohammadreza Mansouri

مدیرعامل شرکت مهندسی شاهکارسازان سپاهان

Researcher ID: (10640)

19
10
1
3

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مهندسی و مدیریت تاخیر در پروژه های عمرانی (به همراه تحلیل مسکن مهر) (سنا) - 1396 - Persian

Education

  • پسا دکتری مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت 1396-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت 1388-1390
  • دکتری حرفه ای عمران مهندسی و مدیریت ساخت