آقای دکتر Ebrahim Mahmudzadeh

Dr. Ebrahim Mahmudzadeh

استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178200)

14
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers