آقای دکتر Navazeni Bahram

Dr. Navazeni Bahram

دانشیار بازنشسته گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (12640)

28
14
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب Iran and the Eagles (Lambert) - 2012 - English
 • کتاب Iran and the World (Cambridge) - 2010 - English
 • کتاب دیپلماسی و ماموریت دیپلماتیک (دانشگاه بین‌المللی امام خمینی) - 1395 - Persian
 • کتاب بیت‌الحکمه (سروش) - 1393 - Persian
 • کتاب فرهنگ تطبیقی علوم سیاسی (دانشگاه بین‌المللی امام خمینی) - 1392 - Persian
 • کتاب تاتارها: پیدایش و تحول (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی) - 1390 - Persian
 • کتاب صدور انقلاب اسلامی (پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی) - 1388 - Persian
 • کتاب مارکسیسم چینی (دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه) - 1383 - Persian
 • کتاب الگوهای رفتاری آمریکا با ایران (مرکز اسناد انقلاب اسلامی) - 1383 - Persian
 • کتاب جهانی شدن و پیامد برای ایران (نگارش علوم) - 1382 - Persian
 • کتاب گاهشمار سیاست خارجی ایران از 1368 تا 1380 (مرکز اسناد انقلاب اسلامی) - 1381 - Persian
 • کتاب گاهشمار سیاست خارجی ایران از 1357 تا 1368 (مرکز اسناد انقلاب اسلامی) - 1381 - Persian