آقای دکتر Mohammad Taghi Kazemi

Dr. Mohammad Taghi Kazemi

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176152)

50
7
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers