آقای دکتر reza morshed

Dr. reza morshed

دانشیار دانشکده عمران دانشگاه یزد

Researcher ID: (222943)

85
7
3
2
7

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس (1370-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده (1394-1396)