آقای Amin Gholizad

Amin Gholizad

استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176323)

68
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers