آقای دکتر Davoud Toghraii

Dr. Davoud Toghraii

رئیس دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177255)

76
3
579
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers