آقای دکتر Hossein Kalantari Khalil Abadi

Dr. Hossein Kalantari Khalil Abadi

دانشیار پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178444)

38
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Researchs