آقای دکتر Reza Pilafkan

Dr. Reza Pilafkan

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179222)

9
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers