آقای دکتر Abolghasem Pourreza

Dr. Abolghasem Pourreza

استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179641)

9
58
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers