آقای دکتر Akbar Alibeigloo

Dr. Akbar Alibeigloo

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180989)

30
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers