آقای دکتر Mohammad Mahdi Ali shahi

Dr. Mohammad Mahdi Ali shahi

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182809)

25
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers