آقای دکتر Kayghobad Shams

Dr. Kayghobad Shams

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183305)

27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers