آقای دکتر Mohammad Sepehri

Dr. Mohammad Sepehri

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183437)

3
23

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers