آقای دکتر Mohammad Reza Khosravi Nikou

Dr. Mohammad Reza Khosravi Nikou

استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183802)

25
7
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers