آقای دکتر Ahmad Shariati

Dr. Ahmad Shariati

Associate Professor, Petroleum University of Technology

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379114)

22
3
71

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers