آقای Abbasali Keshtkar

Abbasali Keshtkar

گروه آموزشی توسعه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183804)

7
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers