آقای دکتر Mohammad Ali Azarbayjani

Dr. Mohammad Ali Azarbayjani

دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305836)

39
152
69
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers