آقای دکتر Janolah Karimi Motahhar

Dr. Janolah Karimi Motahhar

رئیس گروه زبان های خارجی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183940)

1
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Journal Papers