پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی

Russian Language and Literature Research

بر اساس نامه شماره ۸۷۵۶۴/۱۸/۳/ مورخ ۱۳۹۲.۶.۱۶ مدیرکل محترم دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۵.۳۰ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به «پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی» نشریه انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی از شماره یک اعتبار علمی- پژوهشی اعطا شده است.

پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی با هدف انتشار پژوهش های اصیل با موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات روسی در ایران منتشر می گردد و با توجه به عنوان نشریه در حوزه های مربوط به زبان روسی، ادبیات روسی، ادبیات تطبیقی، زبانشناسی همگانی، زبانشناسی تطبیقی، آموزش زبان روسی، جامعه شناسی و روانشناسی زبان روسی، ترجمه و..... مقاله می پذیرد.

"Исследовательский журнал русского языка и литературы" издается в Иране с целью публикации оригинальных исследований, посвященных русскому языку и литературе. Содержание статьи должно соответствовать тематике журнала. Принимаются статьи, подготовленные в следующих областях: общее языкознание, сравнительное и сопоставительное языкознание, социо- и психолингвистика, функциональная грамматика, литература, сравнительное литературоведение, лингводидактика, переводоведение.