آقای Mohammad Ranjbar Ezzatabadi

Mohammad Ranjbar Ezzatabadi

استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Researcher ID: (184212)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور