آقای دکتر Farhad Daneshnia

Dr. Farhad Daneshnia

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184381)

4
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers