آقای دکتر Hasan Ashrafi-rizi

Dr. Hasan Ashrafi-rizi

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185201)

2
50
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers