خانم دکتر Roya Kelishadi

Dr. Roya Kelishadi

استاد- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185212)

40
76
326
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers